Sicher­heits­tech­ni­sches Zen­trum, tech­ni­sches Büro

parteder

Mar­kus Par­te­der

Sicher­heits­fach­kraft, Brand­schutz­ex­perte

pfister

Manuel Pfis­ter

Lei­ter Tech­nik

Gesell­schaf­ter, Pro­ku­rist

Zellning

Chris­tian Zell­nig

Sicher­heits­fach­kraft

Anderwald bearbeitet

Ger­hard Ander­wald

Außen­stelle Linz, Sicher­heits­tech­ni­ker, Brand­schutz­ex­perte

Schneeberger

Chris­tian Schnee­ber­ger

Tech­ni­ker im Sicher­heits­tech­ni­schen Zen­trum

Anna Salber2

Anna Sal­ber

Sach­be­ar­bei­te­rin